گالری تصاویر محصولات

print

image description

اولین دارنده گواهینامه GMPبرای تولید ویالهای تزریقی


لیست محصولات تولید ی آفاشیمی

لیست محصولات تولید ی آفاشیمی


تولید سیلاپنم در خطوط مجهز داروسازی آفاشیمی

تولید سیلاپنم در خطوط مجهز داروسازی آفاشیمی


تولید مروپنم در خطوط DEDICATEDطبق الزامات وزارت بهداشت

تولید مروپنم در خطوط DEDICATEDطبق الزامات وزارت بهداشت


تولید آفاپنم در خطوط تولید آفاشیمی

تولید آفاپنم در خطوط تولید آفاشیمی


تولید ایمی پنم در خط مجزا و با دستگاه های مجهز بوش آلمان

تولید ایمی پنم در خط مجزا و با دستگاه های مجهز بوش آلمان


ویال پنتوپرازول برگ زرینی از تولید در داروسازی آفاشیمی

ویال پنتوپرازول برگ زرینی از تولید در داروسازی آفاشیمی


منتخب وزارت بهداشت برای تولید کاربا پنم ها

منتخب وزارت بهداشت برای تولید کاربا پنم ها


تولید آفاپرازول در خط Cیالهای تزریقی

تولید آفاپرازول در خط Cیالهای تزریقی


اولین دارنده گواهینامه GMP و خط مجزا برای تولید کارباپنم ها

اولین دارنده گواهینامه GMP و خط مجزا برای تولید کارباپنم ها

  • Release date : July 8, 2017
  • comments : 0 comment
  •   Sharing on social networks :